Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2006

ciad leasan eile ;-)

Seo a' chiad leasan às an leabhar "Κανθαρος" a chleachdar anns na sgoiltean anns a' Ghearmailt far a bheil na sgoilearan fhathast ag ionnsachadh Seann Ghrèugais (chan eil mòran ann, ach tha fear ann gu math faisg orm anns a' bhaile agam... toisichidh iad le Laideann mar chiad chànan chèin, agus gu tric bidh mi a' toirt taic do sgoilearan bhon sgoil sin ;-)).

Rud eile, tha am prògram beag seo gu math feumail:
http://users.ox.ac.uk/~tayl0010/letters_table_caretpos2.htm
Mòran taing do James Naughton airson sin!

Θαλῆς φιλόσοφος, εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν, περὶ τοῦ κόσμου ὧδέ πως λέγει.
κόσμος νόον ἔχει, ᾥσπερ καὶ οἱ ἄνθρωποι νόον ἔχουσιν.
δὲ τοῦ κόσμου νόος θεός ἐστιν.
Ἀναξίμανδρος δὲ λέγει, ὅτι πολλοὶ κόσμοι εἰσὶν ἐν τ ἀπείρ και πολλοὶ οὐρανοί.
Τοὺς δὲ οὐρανοὺς Ἀναξίμανδρος νομίζει θεούς.


Tha sin beagan nas doirbhe na an leasan eile, nach eil? Ach is toigh leam e, o chionn 's gu bheil e ag innse mun fheallsanachd Ghrèugach, tha sin inntinneach. Tha tòrr fhaclan inntinneach ann cuideachd, sgrìobhaidh mi liosta a dh' aithghearr.

Sgrìobh mi-fhìn an teacsa seo às an leabhar an-seo, mar sin, ma chì sibh mearachdan, rinn mise iad! ;-)

Seo an liosta fhaclan:

ὁ φιλóσοφος - feallsanach
ὁ σοφός - saoi, duine glic
ὁ κόσμος - cruinne-cé, eagar na cruinne-cé
ὁ νóος - ciall
ὁ ἄνθρωπος - duine
ὁ θεός - dia
ὁ οὐρανός - iarmailt

λέγω - bruidhinn; (tha sin inntinneach, "legere" ann an Laideann = leughadh)
ἐστί(ν) - tha e / i
εἰσί(ν) - tha iad
νομίζω - aideachadh, creidsinn, smaoineachadh

ἑπτά - seachd
περί - mu dheidhinn
ὥσπερ - mar
καί - agus
δέ - ach (dàrna àite 'san seantans: ὁ δέ νóος)
ὅτι - oir, (o chionn 's) gu bheil...
πολλοί - mòran, tòrr