Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2006

a' chiad leasan às an leabhar gorm aig Ulli ;-)

Chan eil fhios agam dè an tiotal a tha air an leabhar seo, rinn Ulli leth-bhreac air mo shon agus 's e an "leabhar gorm" a chanas mi ris, oir tha a' chiad duilleag le pàipear gorm.

Ὁ λόγος πείθει.
Ὁ τοῦ φίλου λόγος πιστός ἐστιν.
Ὁ φίλος τὸν φίλον στέργει.
ὦ φίλε, χαῖρε.
δεῖ πόνον φέρειν.

Gun teagamh cha bhi e doirbh dhuibh na rudan anns na seantansan seo a lìonadh:

Ὁ νόμ.... κελεύ....
Ὁ τοῦ βί.... χρόνος μακρ.... ἐστιν.
Ὁ δῆμος ὑπακούει τῷ νόμ....
Ὁ νόμοσ τὸν ἄνθρωπ.... παιδεύει.
ὦ ἄνθρωπ.... ὑπακου.... τῷ νόμῳ.
Δεῖ τῷ νόμῳ ὑπακού....

Seantansan eile às an leasan seo:

Ὁ ἥλιος λάμπει.
Ὁ ἄνθρωπος προσβλέπει τὸν ἥλιον.
Χαίρει τῷ ἡλίῳ.
Τὸν ἄνθρωπον πόθος εχει τοῦ ἡλίου.
Ὁ ἥλιος φίλος ἐστὶ τῷ ἀνθρώπῳ, φέρει δὲ καὶ κίνδυνον.
Χαῖρε, ὦ ἥλιε.
Ὁ γεωργὸς πιστεύει τῷ θεῷ.
Ἔχει βωμὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ οἴκῳ.
ἀναβλέπει εἰς τὸν οὐπανόν.
Ὁ τοῦ μὲν γεωργοῦ οἷκος μικρός ἐστιν, ὁ δὲ τοῦ θεοῦ λαμπ
ρός.

Faclan air nach robh sinn eòlach roimhe:

βίος - beatha
δῆμος - sluagh
νόμος - lagh
χρόνος - àm, ùine
γεωργός - tuathanach
βωμός - leac-ìobairt
κίνδῦνος - cunnart
ἥλιος - grian
οἶκος - taigh

κελεύω - stiùireadh, toirt riaghaltan
στεργω - tha gaol aig cuideigin air...
ὑπακούω -
a bhith umhail
χαίρω - a bhith toilichte
δεῖ - feumar
λάμπω - boillsgeadh
ἀναβλέπω - coimhead suas air
προσβλέπω - coimhead air

μακρός - mòr, fada
πιστός - earbsach
φίλος - snog, laghach
μῖκρός - beag
λαμπρός - soilleir, deàrsach

εἰς - gu, ann an