Κυριακή, Φεβρουαρίου 26, 2006

dàrna leasan pàirt 1

Θαυμάζομεν τὸν γεωργόν.
βίος πολλάκις πόνους φέρει τ γεωργ, δὲ γεωργὸς τὸν πόνον οὐ φεύγει.
Οἱ ἀγροὶ οὐκ ἀεὶ φέρουσι καρπούς.
Οἱ τῶν γεωργῶν υἱοὶ τοὺς ἵππους ἄγουσιν εἰς τοὺς ἀγρούς.
Οἱ ἵπποι τοὺς καρποὺς ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρουσιν.
Ὦ υἱοί, πιστεύετε τῷ θε· εὖ γὰρ φυτεύετε σὺν τῷ θε.
Γιγνώσκεις, ὦ γεωργ, τοὺς τοῦ οὐρανοῦ νόμους.
Καρποὺς θῦε ἐν τ βωμ.
Πολλάκις ἀγρὸς καρποὺς οὐ φέρει.
Οὐκ ἔχομεν ἵππους.
φίλος οὐχ ἥκει.


Chan eil mòran rudan ùra a' tachairt an-seo. Tha sinn a' faicinn eisimpleir eile leis na h-ainmearan fireanta le -ος, chan eil ach na sràcan - an cudthrom - eadar-dhealaichte bho λόγος:
ἀγρός ----- ἀγροί
ἀγροῦ ----- ἀγρῶν
ἀγρ ----- ἀγροῖς
ἀγρόν ----- ἀγρούς
ἀγρ


Leis na gnìomhairean tha sinn a' faicinn is -ετε airson modh àithneach ("dèan!" no "dèanaibh!") agus chan eil dad sam bith eile ann anns an leasan seo :-)

Seo na faclan ùra:

ὁ ἵππος - each
ὁ ἀγρός - achadh
ὁ καρπός - meas, buain (tha am facal Beurla "harvest" co-cheangailte ri seo)
ὁ υἱός - mac

ἥκω - tighinn
φυτεύω - togal lusan, cur lusan anns an talamh
ἄγω - saodachadh, spàrradh, toirt
θύω - ìobair

πολλάκις - gu tric
εὖ - gu math
ἀεί - an còmhnaidh
σύν - le, còmhla ri
ἐκ + ginideach, ri fuaimreag: ἐξ - à, bho, a-mach

Eadar-theangachadh gu Seann Ghrèugais:

Tha an tuathanach a' toirt / a' saodachadh nan each air an achadh.
Chan eil tuathanaich a' seachnadh an obrach.
Tha eich aig mic an tuathanaich.
Cuir earbsa ann an dia, a thuathanaich!
Tha na h-eich a' toirt measan às na h-achaidhean.

Hmm, dè na seantansan eile am b' urrainn dhuinn a dhèanamh leis ar cuid faclan gu ruige seo? Feuchaidh mi latha eile :-)